Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie.

Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy
31-552 Kraków, ul. Bobrowskiego 6
tel.: 12 417 35 00
email: kdksapieha@gmail.com


Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

W związku z w/w rozporządzeniem informujemy, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.

Równocześnie informujemy, że macie Państwo prawo do:

  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • dostępu do Waszych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane w Katolickim Domu Kultury przez okres wynikający z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Polityka cookies

Na kdksapieha.vbiz.pl korzystamy z uslug internetowych firmy Meta (czyli Facebook). Z tego powodu zapisywane są pliki cookies.
Więcej info o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony Facebook tutaj: Polityka cookies na FB